ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 2

Pallavi Di Chudai Part 2
(ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ)

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੀ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ punjabi sex story

ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਾਲੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪਲਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ punjabi sex stories

ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਟਾ ਨਾਲ ਪਲਵੀ ਦੇ ਮੰਮੇ ਵੀ ਪੁੱਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਭੈਣ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੀ ਅਸੀ ਦੋਨੋ ਨੀ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਲਵੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਲਵੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਰੀਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਪਲਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਲੀ ਇਕ ਵਾਰੀ punjabi sex story com

ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਵੀ ਇਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੁੱਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਲਵੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ new punjabi sex story

ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਸ਼ਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ latest punjabi sex story

ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕ ਦਮ ਦੋ ਥੱਪੜ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ punjabi sex story

ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਚੌਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਏਨਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੋਦੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex stories

ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੰਮੇ ਦਬਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ punjabi sex story com

ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਚੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਚੱਟੀ punjabi sex stori

ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮਾਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਚੱਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੱਟਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਥ ਟੱਬ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ new punjabi sex story

ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੀਬ 3 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਵੀਰੇ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ punjabi sex story

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੁੰਡ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਪਾੜ ਗਈ ਸੀ punjabi sex stories

ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਘੱਸੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ punjabi sex story com

ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੈਣ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ 10 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ punjabi sex stori

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਅਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ new punjabi sex story

ਹੁਣ ਪਲਵੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਲਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਵੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ latest punjabi sex story

ਪਲਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਸੂਟ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਆਪਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਸੀ punjabi sex story

ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਮਸਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੋ ਮੈ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਕ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਹੁਣ ਪਲਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ punjabi sex stories

ਪਲਵੀ ਸੂਟ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਮਣੇ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਬਦਲੇ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex story com

ਫਿਰ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ ਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਪੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਲਵੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀ.ਵੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ punjabi sex stori

ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਕੀ ਮਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਇਕ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਪਲਵੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ new punjabi sex story

ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀਆ ਗੋਲੀਆ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ punjabi sex story

ਪਹਿਲਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰਲਾਂ ਭੈਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਆ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆ ਗੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 5 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਲਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਦੀਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਫੇਰ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਦੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਨ ਨੂੰ ਪਲਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਲਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਚੋਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਲਵੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਨੁਕਰ ਤੋ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਜਮ ਕੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਪ ਕਿੱਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ new punjabi sex story

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਪਰ na ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ punjabi sex story

ਪਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਲਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸੌਂ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਤੇ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆ ਗੋਲੀਆ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਪ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾ punjabi sex story com

ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਲਵੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾ ਨਾਲ ਪਲਵੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਪਲਵੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੁਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex story

ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੀ ਕਮੀਜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਠ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਵੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵੀ ਚੱਟਣੀ ਸੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਰਲਾ ਫਟਾ ਫਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਕੀ ਆ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ punjabi sex stori

ਪਲਵੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਚੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿਤੱੜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਸਲਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਾਮ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੂਪਦੀ ਪਈ ਸੀ new punjabi sex story

ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਤਾ ਅੱਜ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੋ ਦੋ ਸਿਰੇ ਦੀਆ ਕੁੜੀਆ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਮਣੇ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਭੈਣ ਨੇ ਅਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਰਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ latest punjabi sex story

ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਮਸਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ punjabi sex story

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੋਦ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲਵੀ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਪਲਵੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੂਪੇ ਮਾਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ punjabi sex stories

ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦੇ ਚੂਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਤੇ ਭੈਣ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਛਲ ਉੱਛਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਕੁੁ ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ punjabi sex story com

ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਲਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋ ਉੱਠਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 10 ਕੁੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ new punjabi sex story

ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੱਸਤੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ punjabi sex story

ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 18 ਕੁੁ ਕਿੱਲੋ ਮਟਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਤੇ 3 ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਲ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stories

ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਫਾਫਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਫਾਫਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਲਫਾਫਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਇਕ ਅੱਤ ਜਹੀ ਪੋਰਨ ਫਿਲਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex story com

ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਫੋਨ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋ ਵੀਡੀਉ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ new punjabi sex story

ਹੁਣ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੂਜੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਡਰੈੱਸ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਡਰੈੱਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਸੀ latest punjabi sex story

ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਭੈਣ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਭੈਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਸਕੂਲ ਡਰੈੱਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਪੈਂਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex story

ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੀ ਘੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ punjabi sex stories

…ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਮਮਮਮਮਮਮਮ ਆਹਹਹਹਹਹ ਆਈ ਆਈ ਹਾਏ ਆਹਹਹਹਹਹਹਹ ਆਆਆਆਹਹਹਹ… ਦੀਆ ਅਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਕੁੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਭੈਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ punjabi sex story

ਪਲਵੀ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 3

Leave a Comment