ਦੋ ਸੀਲਾ ਤੋੜੀਆ

Do Seela Todiyan
(ਦੋ ਸੀਲਾ ਤੋੜੀਆ)

ਰੀਤ 23-24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰੰਨ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਤੋੰ ਅਨਜਾਣ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀਟ ਨਾਲ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਰੀਤ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮੱਖਣ ਵਰਗੀ ਸੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਸੀ ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸੀਲ ਤੋੜੇ punjabi sex story

ਗੋਰਾ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੀਤ ਗੋਰੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਰੀਤ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਕੱਛੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਮੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੇ ਰੀਤ ਦੀ ਕੱਛੀ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੰਗੇ ਤੇ ਰੀਤ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੇ 

ਗੋਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇ ਰੀਤ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੀਲ ਤੋੜਨੀ ਆ ਤੇ ਗੋਰਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੀਤ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਛੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੋਰੇ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਗੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਛੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ 

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੋਰਾ ਫੇਰ ਉਸਦੇ ਸਾਮਣੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੀਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਦੋਨਾ ਦੀ ਅੱਖ ਲੜ ਗਈ ਗੋਰਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਰੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਸੱਦ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਈ new punjabi sex story

ਗੋਰੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਰੀਤ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਗੋਲ ਪੱਟ ਦੇਖਕੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਲੰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਤ ਵੀ ਤਰਸੀ ਪਈ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਫੇਰ ਰੀਤ ਦੀ ਕਮੀਜ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਰੀਤ ਉਸਦੇ ਸਾਮਣੇ ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕੱਛੀ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਰੀਤ ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕੱਛੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ 

ਪਹਿਲਾ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੱਛੀ ਲਾਹੀ ਤਾਂ ਰੀਤ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਥੱਲੋ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜੀਭ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਰੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਆਆਹਹ ਹਾਏਏਏਏ ਸ਼ੀਸ਼ਸ਼ ਹਾਏਏਏ ਏਦਾਂ ਮਾਰ ਜੀਭ ਮੇਰੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਆਹ ਆਹ ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਰੀਤ ਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੋ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟੀ ਤੇ ਚੱਟ ਚੱਟ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਰੀਤ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਚੂਸਿਆ 

ਫੇਰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਰੀਤ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੀਤ ਪਰਾ ਹੱਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੂਪਾ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਥੁੱਕ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਰੀਤ ਨੇ ਚੂਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ punjabi sex story

ਗੋਰੇ ਨੇ ਰੀਤ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੰਨ ਰੀਤ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਰੀਤ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆਂ ਹਾਏ ਮੈ ਮਰ ਗਈ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਪਾੜ ਗਈ ਹਾਏਏਏਏ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਗੋਰਾ ਘੱਸੇ ਤੇ ਘੱਸਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਰੀਤ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਖੂਨ ਨਿੱਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 

ਗੋਰੇ ਨੇ ਲੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੱਛੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਛੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਫੇਰ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੰਮਿਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਝਟਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਰੀਤ ਦਾ ਚੀਕਾ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆਆਹ ਹਾਏਏਏ ਬਸ ਕਰ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ 

ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੋਰੇ ਨੇ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਲੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੀਤ ਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਮੋਟੇ ਪੱਟਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਰੀਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਲੰਨ ਰੀਤ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਚੁੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਰੀਤ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਫੇਰ ਗੋਰਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਲੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰੀਤ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਕੰਨ ਚ ਕਿਹਾ ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਤ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਿੱਛੋ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਜੋਰ ਲਾਉਣੋਂ ਹੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਝਟਕੇ ਝੱਲਦੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਸੀਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੰਡ ਦੀ ਵੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਿੱਛੋ 

ਗੋਰਾ ਰੀਤ ਦੀਆ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰ ਏਦਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੀਲ ਤੋੜਨੀ ਆ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚਿੱਤੜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ 

ਗੋਰਾ ਫੇਰ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿਚ ਲੰਨ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੀਤ ਤਰਲੇ ਪਾਵੇ ਗੋਰੇ ਨਾ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿਚ ਥੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਗੋਰੇ ਨੇ ਰੀਤ ਦੀ ਗੋਲ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੀਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਫੇਰ ਲੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲੰਨ ਦੇ ਟੋਪੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਫੇਰ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ punjabi sex stories

ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਰੀਤ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਬੁੰਡ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਲੰਨ ਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁੰਡ ਦੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਲੰਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 

ਫੇਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਬੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੋਪਾ ਅੰਦ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਕੇ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਰੀਤ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿੱਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ 

ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਮਣੇ ਇਕ ਦਮ ਹਨੇਰਾ ਛਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚੋ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਜਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹੋ ਆਆਹ ਆਹ ਆਹ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸੀ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਲੰਨ ਹੋਰ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ punjabi sex story

ਕਦੀ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਕਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਾ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋ ਫੜ ਕੇ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ 

ਗੋਰਾ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਦੋ ਸੀਲਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਾ ਰੀਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਘੱਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਠਪ…ਠਪ…ਠਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗੂੰਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋ …ਹਾਏਏਏ ਰੀਤਤਤਤ… ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਰੀਤ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੀਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏਦਾਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰੀਤ ਦੀਆ ਦੋਵੇਂ ਸੀਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਬੰਦ ਸੀਲ

Leave a Comment