ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਬੰਦ ਸੀਲ

Sukhdeep Di Band Seel
(ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਬੰਦ ਸੀਲ)

ਸੁਖਦੀਪ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਚਿੱਤੜ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀ ਆਇਆ ਸੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੁਖਦੀਪ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਲ ਬੰਦ ਸੀ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਸੂਤ ਆ ਗਈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਦੀਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸੁਖਦੀਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਈ ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਜਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਵੀ ਉੱਬਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ punjabi sex story

ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੁਕਰ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਮੰਨ ਗਈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸੁੱਖੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਲਈ ਸੁਖਦੀਪ ਦੇ ਮੰਮਿਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਪਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਖਤ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ punjabi sex stories

ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਰਜਾਈ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਗੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ …ਹਾਏਏਏ… ਮੈਂ…ਮਰ… ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫੁੱਦੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਥੁੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਰ ਦੀ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ new punjabi sex story

ਹਾਏਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਹਾਏਏਏਏ ਮਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੁਖਦੀਪ ਹੋਲੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਆਪ ਲੰਨ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਪਈ ਸੀ punjabi sex story com

ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲੰਨ ਸੁਖਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਪਰ ਸੁਆਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸੁੱਖਾ ਘੱਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੰਜਾ ਚੂ ਚੂ ਕਰੇ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਸੀਲ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਟੱਟੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨੇ ਘੱਸਿਆ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਦੀਪ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਏ ਬੀਬੀਏ ਨੀ ਹਾਏਏਏਏ ਹਾਏਏਏ ਬੀਬੀ ਮਾਰਤੀ ਨੀ ਫੇਰ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ antarvasna punjabi sex story

ਹਾਏਏਏ ਆਆਹ ਹਾਏ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਆਹ ਹਾਏਏਏ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ kamukta punjabi sex story

ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਨ ਸੁਖਦੀਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੂਪ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀਲ ਵਾਲੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ punjabi sex stories in punjabi

ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਬੰਦ ਸੀਲ ਤੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰੰਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਲਈ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ punjabi antarvasna sex story

ਦੋਵੇਂ ਰਜਾਈ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਫੇਰ ਮੰਮੇ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਪਲਾ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਵੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਖਦੀਪ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ new punjabi sex story

ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਨ ਮੰਮਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਚੂਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਫੇਰ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜਿਆ ਲੰਨ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ latest punjabi sex stories

ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਆਹ…ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਲੰਨ ਤੋ ਥੁੱਕ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਥੁੱਕ ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲੰਨ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ punjabi sex stories in punjabi language

ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਲੰਨ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਰਗੜ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਹਾਏਏਏ…ਆਹ…ਆਹ…ਆਹ… ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲੀਏ ਤੇਰੀ ਆ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਵਾੜ ਦੇਵਾ ਸੁਖਦੀਪ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ latest punjabi sex story

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਫੁਦੀ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਮਦਹੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿੱਲਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ punjabi kamukta sex story

ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਫੇਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੁਖਦੀਪ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਦੀ 4 5 ਘੱਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਹ…ਆਹ…ਆਹ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਏਦਾਂ ਰਹੇ ਫੇਰ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ punjabi sex story

ਯਾਰ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਠੋਕੀ

Leave a Comment