ਸੱਸ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 2

Sass Di Chudai 2
(ਸੱਸ ਦੀ ਚੁਦਾਈ 2)

ਰੂਬੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤੇ ਮੰਮੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਲੰਨ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਉਧਰ ਰਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਬੀ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ punjabi sex story

ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਮਨ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਪਲਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਘੱਸੇ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਲੰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੱਚ ਫੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ punjabi sex stories

ਇਹ ਫੱਚ ਫੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੂਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਘੱਸੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਨ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੂਸਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ punjabi sex story

ਹਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਮਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੱਸੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਮਨ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਚਿੱਤੜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਰੂਬੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਰਮਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਹ ਆਹ ਆਹ ਮਮਮ ਆਹਹਹ ਆਈ ਆਈ ਹਾਏ ਆਹਹਹ ਹਾਂ ਆਆਆਹਹਹ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ punjabi sex stories

ਰਮਨ ਤੇਜ ਤੇਜ ਕਰੋ ਯਾਰ ਆਹਹਹ ਉਹਹਹ ਹਾਏਏਏ ਉਮਮਮਾਆਹਹਹ ਉਮਮਮਾਆਹਹਹ ਉਮਮਮਾਆਹਹਹ ਹਾਏਏਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਈਈ ਆਹਹਹ punjabi ਏਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਘੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੰਨ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਰਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਰਮਨ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ punjabi sex story

ਰਮਨ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚੋ ਚਿੱਟਾ ਰਸ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੂਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਜੀਤ ਉਦਾ ਹੀ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ punjabi sex stories

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਰਮਨ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਲੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਪਈ ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੰਮੇ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਪੈਂਟੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸ਼ਇਦ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਲੰਨ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ punjabi sex story

ਰੂਬੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੁਦਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਪੈਂਟੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਸਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟੀ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੱਛੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ punjabi sex stories

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਟੀ ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੈਂਟੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈ, ਪੈਂਟੀ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਪੈਂਟੀ ਦਾ ਗਿੱਲਾਪਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਫੁੱਦੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰ ਉਹ ਫੁੱਦੀ ਕਿਸ ਲਈ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਮਨ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਦੀ ਚੁਦਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ punjabi sex story

ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ 2 ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਮੰਮੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਮੋਟਾ ਲੰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਦਨ ਲੱਗੀ punjabi sex stories

ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਪਈ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਲੰਨ ਉਹਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਰੂਬੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸੀ ਸ਼ਇਦ ਕਦੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਮਰਦ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ punjabi sex story

ਰੂਬੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਚੁਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਿਸਕਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫੇਰ ਇਕ ਦਮ ਰੂਬੀ ਦੇ ਸਾਹ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਫੁੱਦੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਟੀ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਂਟੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ punjabi sex stories

ਰੂਬੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਤੇ ਧੜਕਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੂਬੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਮਰਦ ਦੇ ਲੰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਟੇ ਲੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ punjabi sex story

ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰੂਬੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੂਬੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਈ ਉਸ ਨੇ ਬੁਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਮਲਜੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ punjabi sex stories

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸੈਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਏਨੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੇਜ ਕਰਕੇ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਰਮਨ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਗਏ punjabi sex story

ਹਰਜੀਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ SHO ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਮੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਾਮੂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਘਰ ਗਏ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੀ ਛੁਟੀ ਦੇਦੋ ਘਰ ਵਾਲੋ ਸੇ ਮਿਲ ਆਊਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਮੂ ਤੂਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਕਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁੰਮ ਘਰ ਗਏ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਵਾਲੇ punjabi sex stories

ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਅਕੇਲਾ ਸਾਰਾ ਕਾਮ ਕੈਸੇ ਦੇਖੂਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁੰਮ 2 ਹਫਤੋ ਕਾ ਕਹਿ ਕਰ ਗਏ ਥੇ ਪਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਥੇ ਰਾਮੂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੱਲ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨੋ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਾ ਤੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਅਭੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਮੇਂ ਜਾਊਗਾ ਜਬ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੋ ਤੁੰਮ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ punjabi sex story

ਰਾਮੂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਗਰ ਹਮਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਤੇ ਤੋ ਘਰ ਕਾ ਗੁਜਾਰਾ ਅੱਛੇ ਸੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੁਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਤੁੰਮ ਵਾਪਿਸ ਆਉਗੇ ਤੋਂ ਤੁਮਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਰਾਮੂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਅਬੀ ਤੁੰਮ ਭੈਸੋਂ ਕੋ ਨੇਹਲਾ ਦੋ ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਪੱਠੇ ਵੀ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਰਾਮੂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੂ ਜੀ punjabi sex stories

ਗੁਰਦਿਆਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮੂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੂਬੀ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਵਾਪਿਸ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਰਾਮੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਉ ਕਮਲਜੀਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਉ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ punjabi sex story

ਗੁਰਦਿਆਲ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਤੇਰੀ ਰੂਬੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਰਾਮੂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਗੁਰਦਿਆਲ ਪੁੱਤ 8000 ਆ ਰੂਬੀ ਏਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਏਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਏਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ DC ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨੋ ਹੱਸ ਪਏ ਰੂਬੀ ਮੰਮੀ ਰਾਮੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਮਲਜੀਤ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਰੂਬੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਮਲਜੀਤ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰਾਮੂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ punjabi sex story

ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਖਾਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਏਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੋਲ ਪਿਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਰਾਮੂ ਸਾਂਭ ਲਊ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋ ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਜਾਉ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਤੂੰ ਤੇ ਰੂਬੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਲਾਉਗੀਆਂ? punjabi sex stories

ਕਮਲਜੀਤ ਹਾਂਜੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਮੂ ਹੈਗਾ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਨੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਇਧਰ ਰੂਬੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ punjabi sex story

ਰਾਮੂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਮੂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਮੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਮਰਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਕਾਫੀ ਲੁਕਵਾਂ ਸੀ ਰੂਬੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬੀ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ punjabi sex stories

ਸੀਮਾ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਏਨੇ ਨੂੰ ਰਾਮੂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਤੇ ਰਾਮੂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਚਲੇ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਫੇਰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਗੀਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਏਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀ ਰੋਜ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨੋ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ punjabi sex story

ਰੂਬੀ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਏਨਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਲਿਪ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਫੇਰ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ punjabi sex stories

ਕਾਲੀ ਬ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਗੋਲ ਮੰਮੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾ ਦੀ ਹੁੱਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੱਕ ਖੁਲਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੋਢਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੂਬੀ ਦੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਮੰਮੇ ਤੇ ਭੂਰੇ ਨਿੱਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਮੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚੂਸੇ ਸਨ punjabi sex story

ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੰਮਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਮੰਮਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਫੇਰਦੇ ਰੂਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਖੁਲੇ ਵਾਲ ਗੋਰਾ ਸਰੀਰ ਨੰਗੇ ਮੰਮੇ ਰੂਬੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੁਣ ਰੂਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਸਰੀਰ ਸੀ ਰੂਬੀ ਦਾ ਪਤਲਾ ਲੱਕ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਚਿੱਤੜ ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਅੱਗ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ punjabi sex stories

ਰੂਬੀ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਰੂਬੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਰੂਬੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਰੂਬੀ ਨੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਫੁੱਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਂਟੀ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਲੰਨ ਆ ਗਿਆ ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੈਂਟੀ ਨੂੰ ਨੱਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਰੂਬੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਟੀ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਲੰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫੁੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਈ punjabi sex story

ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਪੈਂਟੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੰਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋ ਚੀਸ ਨਿੱਕਲੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਪਲ ਫੇਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੁੱਦੀ ਫੇਰ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਫੁੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਰੂਬੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਉਂਗਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਰਸ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਰੂਬੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ punjabi sex stories

ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੂਬੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਏਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ punjabi sex story

ਸੱਸ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 3

1 thought on “ਸੱਸ ਦੀ ਚੁਦਾਈ – 2”

Leave a Comment